• How to get your iPad
 • Step 01 กรอกข้อมูลการขอสั่งซื้อสินค้าใน Website

  สงวนสิทธิ์ในการขอสั่งซื้อสินค้า 2 เครื่อง ต่อ 1 ท่าน

 • Step 02 ลูกค้าจะได้รับใบขอสั่งซื้อสินค้าจาก บริษัท

  E-mail จะแนบรายละเอียดเลขที่บัญชีและ Link สำหรับส่งหลักฐานการชำระเงิน

 • Step 03 ชำระเงินมัดจำ (3,000 บาท ต่อ 1 เครื่อง) และ Upload รูปหลักฐานการชำระเงิน

  ส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำอย่างใดอย่างหนึ่ง
  - ใบ pay-in ที่ทาง ธนาคารออกให้
  - สลิป ATM
  - ใบเสร็จรับเงินจาก iStudio by SPVi
     เป็นไฟล์รูปภาพตาม Link ที่ได้แจ้งไว้ใน E-mail


  * โปรดชำระค่ามัดจำเป็นเงินสดเท่านั้น
  * ขนาดไฟล์รูปภาพไม่เกิน 1 MB (.jpg)

 • Step 04 รับใบตอบรับการสั่งซื้อ และรอติดต่อกลับเพื่อนัดรับสินค้า

  ลูกค้าจะได้รับใบตอบรับการสั่งซื้อทาง E-mail และ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อนัดวันรับสินค้า

 • Step 05 รับ The new iPad

  ลูกค้ารับเครื่อง The new iPad ณ สาขาที่ระบุไว้และ ต้องนำหลักฐานมาแสดง

  1. 1. ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวฉบับนี้
  2. 2. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้สั่งซื้อ
  1. 2.1 กรณีให้ผู้อื่นรับแทน
     - สำเนาบัตรประชาชนผู้สั่งซื้อพร้อมรับรองสำเนา
       ถูกต้องด้วยปากกา (ไม่รับแบบถ่ายเอกสาร)

     - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับสินค้าพร้อมรับรอง
       สำเนาถูกต้องด้วยปากกา (ไม่รับแบบถ่าย
       เอกสาร)

  * เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดวันรับสินค้า  Choose your iPad

สงวนสิทธิ์ในการสั่งจองสินค้า 2 เครื่องต่อ 1 ท่าน (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องค่ะ)

1. 

2. 
         * price included VAT 7%
 •                               ( * สําหรับติดต่อนัดรับสินค้า )


 •               ( * กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ออกใบกำกับภาษี )
 •               ( * กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ออกใบกำกับภาษี )

 หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนชื่อในการออกใบกำกับภาษีไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น